ROI در نرم افزار crm چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری (ROI) در کسب‌وکار واحدی برای اندازه‌گیری است و به یک سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را در سرمایه گذاری ارزیابی و مقایسه کند.در واقع نرخ بازگشت سرمایه بدین معنی است که سرمایه‌گذاری اگر انجام شود موثر است یا نه؟ عمده‌ترین کاربرد این مفهوم توجیه افزایش سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در یک شرکت است.

deal درنرم افزار دیدار crm