Gamifiction در نرم افزار crm چیست؟

(بازی سازی) در نرم افزار CRM سبب افزایش انگیزه تیم فروش شما می شود. از طریق بازی سازی تیم فروش شما وارد یک مسابقه لذت بخش و ارزشمند خواهد شد. هیجان ناشی از این بازی زیبا دستاوردی ارزشمند برای همه ارکان دارد. از این طریق کارمندان فروش برای فروش بیشتر و گرفتن امتیاز بیشتر تلاش خواهند کرد و هم مجموعه با روند صعودی بهتری مواجه خواهد شد.

Gamifiction در نرم افزار crm