چشم انداز دیدار

قبل از اینکه بخواهیم درباره چشم اندازهای دیدار حرفی به میان آوریم بهتر است تعریفی از"ارزش آفرینی در کسب و کار" داشته باشیم. ارزش آفرینی در کسب و کار بدین معناست که یک زنجیره از رفتارهای سازمانی برای رسیدن به هدفی واحد در راستای بهبود وضعیت بازار شکل گیرد. این مهم شاید زیباترین نگاه در راه اندازی هر کسب و کاری باشد و این بینش ایجاد نخواهد شد مگر با همدلی و هم زبانی اعضای یک تیم کاری هدفمند ما در دیدار یک خانواده ایم!!!
خانواده ای که اساس آن را بر پایه اعتماد و صداقت و دوستی بنا نهاده ایم. فارغ از هرگونه ادعایی، بزرگ ترین هدف ما "رضایت" شماست ... آرمان شهر ما پر از تصویر لبخندهای شما است.
برای ما ارزشمند هستید...
پس به دیدار ما بیایید .

deal درنرم افزار دیدار crm