یک ماهه
 • یک ماهه
 • سه ماهه (4 درصد تخفیف)
 • شش ماهه (9 درصد تخفیف)
 • یک ساله (20 درصد تخفیف)
استفاده رایگان
ضمانت برگشت پول
قیمت ها به تومان
کسب و کارهای کوچک
177,000
5 کاربر / برای استفاده 1 ماه
510,000
5 کاربر / برای استفاده 3 ماه
960,000
5 کاربر / برای استفاده 6 ماه
1,680,000
5 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 9.000 اعتبار اولیه پیامک با 26.000 اعتبار اولیه پیامک با 48.000 اعتبار اولیه پیامک با 84.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 15 روز رایگان امتحان کنید
کسب و کارهای متوسط
277,000
15 کاربر / برای استفاده 1 ماه
795,000
15 کاربر / برای استفاده 3ماه
1,512,000
15 کاربر / برای استفاده 6 ماه
2,652,000
15 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 14.000 اعتبار اولیه پیامک با 40.000 اعتبار اولیه پیامک با 76.000 اعتبار اولیه پیامک با 133.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 15 روز رایگان امتحان کنید
کسب و کارهای بزرگ
477,000
30 کاربر / برای استفاده 1 ماه
1,371,000
30 کاربر / برای استفاده 3ماه
2,604,000
30 کاربر / برای استفاده 6 ماه
4,572,000
30 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 24.000 اعتبار اولیه پیامک با 69.000 اعتبار اولیه پیامک با 131.000 اعتبار اولیه پیامک با 229.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 15 روز رایگان امتحان کنید
من میخواهم به صورت شخصی از دیدار استفاده کنم
کسب و کارهای شخصی
77,000
1 کاربر / برای استفاده 1 ماه
219,000
1 کاربر / برای استفاده 3 ماه
420,000
1 کاربر / 6 ماه
732,000
1 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 4.000 اعتبار اولیه پیامک با 11.000 اعتبار اولیه پیامک با 21.000 اعتبار اولیه پیامک با 37.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 15 روز رایگان امتحان کنید
من یک کسب و کار جدید راه انداخته ام
پلن دیدار ویژه استارت آپ ها
استارت آپ
477,000
5 کاربر / برای استفاده 1 سال
 
پلن
تعداد کاربر
تعداد اعضای دفترچه تلفن
یک ماهه
سه ماهه
(4% تخفیف)
شش ماهه
(9% تخفیف)
یک ساله
(20% تخفیف)
 
شخصی
1
نامحدود
77.000
219.000
420.000
732.000
استارت آپ
5
250
-
-
-
477.000
کوچک
5
نامحدود
177.000
510.000
960.000
1.680.000
متوسط
15
نامحدود
277.000
795.000
1.512.000
2.652.000
بزرگ
30
نامحدود
477.000
1.371.000
2.604.000
4.572.000
ویژه
50
نامحدود
977.000
2.811.000
5.334.000
9.372.000