یک ماهه
 • یک ماهه
 • سه ماهه (4 درصد تخفیف)
 • شش ماهه (9 درصد تخفیف)
 • یک ساله (20 درصد تخفیف)
استفاده رایگان
ضمانت برگشت پول
قیمت ها به تومان
کسب و کارهای کوچک
177,000
5 کاربر / برای استفاده 1 ماه
510,000
5 کاربر / برای استفاده 3 ماه
960,000
5 کاربر / برای استفاده 6 ماه
1,680,000
5 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 9.000 اعتبار اولیه پیامک با 26.000 اعتبار اولیه پیامک با 48.000 اعتبار اولیه پیامک با 84.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 1 ماه رایگان امتحان کنید
کسب و کارهای متوسط
277,000
15 کاربر / برای استفاده 1 ماه
795,000
15 کاربر / برای استفاده 3ماه
1,512,000
15 کاربر / برای استفاده 6 ماه
2,652,000
15 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 14.000 اعتبار اولیه پیامک با 40.000 اعتبار اولیه پیامک با 76.000 اعتبار اولیه پیامک با 133.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 1 ماه رایگان امتحان کنید
کسب و کارهای بزرگ
477,000
30 کاربر / برای استفاده 1 ماه
1,371,000
30 کاربر / برای استفاده 3ماه
2,604,000
30 کاربر / برای استفاده 6 ماه
4,572,000
30 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 24.000 اعتبار اولیه پیامک با 69.000 اعتبار اولیه پیامک با 131.000 اعتبار اولیه پیامک با 229.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 1 ماه رایگان امتحان کنید
من میخواهم به صورت شخصی از دیدار استفاده کنم
کسب و کارهای شخصی
77,000
1 کاربر / برای استفاده 1 ماه
219,000
1 کاربر / برای استفاده 3 ماه
420,000
1 کاربر / 6 ماه
732,000
1 کاربر / برای استفاده 1 سال
 • همه امکانات دیـــدار
 • نامحدود عضو دفترچه تلــفن
 • نامحدود معامله
 • با 4.000 اعتبار اولیه پیامک با 11.000 اعتبار اولیه پیامک با 21.000 اعتبار اولیه پیامک با 37.000 اعتبار اولیه پیامک
این پلن را 1 ماه رایگان امتحان کنید
من یک کسب و کار جدید راه انداخته ام
پلن دیدار ویژه استارت آپ ها
استارت آپ
477,000
5 کاربر / برای استفاده 1 سال
 
پلن
تعداد کاربر
تعداد اعضای دفترچه تلفن
یک ماهه
سه ماهه
(4% تخفیف)
شش ماهه
(9% تخفیف)
یک ساله
(20% تخفیف)
 
شخصی
1
نامحدود
77.000
219.000
420.000
732.000
استارت آپ
5
250
-
-
-
477.000
کوچک
5
نامحدود
177.000
510.000
960.000
1.680.000
متوسط
15
نامحدود
277.000
795.000
1.512.000
2.652.000
بزرگ
30
نامحدود
477.000
1.371.000
2.604.000
4.572.000
ویژه
50
نامحدود
977.000
2.811.000
5.334.000
9.372.000