CCRM در نرم افزار crm چیست؟

Ccrm یا customer-centric crm یعنی crm متمرکز بر مشتری. در این مدل CRM تمرکز بیشتر روی نیازها و علاقه مندی های مشتریان است و درجه ارزشمندی و وسعت کاری مشتریان در اولویت نیست. در نرم افزار CRM از این پارادایم کلاسیک جهت ایجاد روابطی بهتر با مشتریان استفاده می شود و دلیلی بر محبوبیت بیشتر در نظر مشتریان می گردد.

CCRM در نرم افزار crm